Centre Parla

Estimulació primerenca


L’estimulació primerenca és una tècnica terapèutica dirigida a potenciar el desenvolupament del llenguatge en nens i nenes d’entre 0 i 5 anys que presenten alteracions en el seu desenvolupament evolutiu, que es trobin en situació de risc de patir-lo o com a activitat per a estimular-lo.

Els objectius que es plantejaran en aquesta àrea, dependrà del moment evolutiu en el que es trobi l’infant. A partir d’una avaluació acurada, es crearà un programa individualitzat. Des d’aquesta àrea es pretén:

  • Facilitar el desenvolupament dels elements prelingüístics (respiració, succió i deglució, contacte ocular, vincle, fomentar la intenció comunicativa, imitació, sons, balboteig, etc.)
  • Afavorir el desenvolupament de tots els components del llenguatge: fonètica i fonologia, semàntica, morfosintaxi i pragmàtica.
  • Potenciar la comprensió oral i auditiva.
  • Crear un sistema de comunicació augmentativa i/o alternativa en casos en que el llenguatge oral no sigui la principal via de comunicació.
  • Prevenir l’aparició d’alteracions en el llenguatge infantil.

Oferim atenció logopèdica a:

  • Infants amb alteracions físiques: paràlisi cerebral, miopaties,...
  • Infants amb alteracions sensorials: hipoacúsia, sordesa...
  • Infants amb alteracions psíquiques: discapacitat mental, trastorns de l’espectre autista, ....
  • Infants amb retard maduratiu en el desenvolupament i conseqüentment en el llenguatge.
  • Infants que en condicions normals no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat i, per tant, necessiten una atenció per aconseguir-ho.

Quan es comença l’estimulació primerenca?

Tan aviat es diagnostiqui qualsevol retard en el desenvolupament infantil i davant de qualsevol sospita o dubte, cal demanar una valoració. Recordeu que la logopèdia no comença quan el nen ja té dificultats a l’hora de parlar, sinó molt abans.

La nostra metodologia abarca una intervención global, té la base de la logopèdia complementada amb altres teràpies de base evolutiva com per exemple, la teràpia dels Moviments Rítmics per a la Integració dels Reflexes Primitius, la reorganització neurològica, així com Brain Gym o gimnàstica cerebral, etc. Consulteu-nos.