Centre Parla

Neurologopèdia


La neurologopèdia és una especialització dins de la logopèdia, dedicada a restablir la veu, la parla, la deglució, el llenguatge, l'escriptura i la lectura en pacients que han perdut o minvat les seves capacitats com a conseqüència d'una lesió cerebral, una malaltia neurodegenerativa, un tumor o infecció cerebral o alguna patologia que estigui afectant aquests procesos.

Els logopedes del centre de logopèdia PARLA, oferim intervenció de manera individualitzada a pacients amb afectacions que repercuteixen en la comunicació i la deglució com:

Afàsia
És un trastorn neurològic causat per una lesió a les àrees cerebrals responsables del llenguatge . Els signes primaris del trastorn inclouen dificultat per expressar-se (parlar) i/o dificultats per a entendre. També pot afectar la lectura i l'escriptura. L'afàsia no és una malaltia, sinó un símptoma de dany cerebral sovint associat a un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, un tumor cerebral o una infecció. El tipus i la gravetat de la disfunció del llenguatge depèn de la localització exacta i l'extensió del teixit cerebral danyat.

A grans trets podríem classificar l'afàsia en tres grans grups:
  • Afàsia motora o de Broca en la que l'expressió verbal es veu molt afectada.
  • Afàsia sensorial o de Wernicke que implica la dificultat per a entendre el llenguatge parlat o escrit.
  • Afàsia global, com a lesió extensa i severa a les àrees cerebrals del llenguatge. Els pacients perden gairebé tota la funció del llenguatge , tant per a expressar-se com per a entendre.

Agnòsia
Dificultats per a desxifrar el llenguatge parlat, per a reconèixer els objectes visual o tàctilment.

Apràxia
Dificultats per a realitzar moviments automàtics (sense afectació motora o sensitiva). Origina dificultats per a posicionar la boca per a pronunciar els sons adequadament o per a empassar.

Disfàgia orofaríngia
La disfàgia és la dificultat per a empassar. Pot implicar dificultats a l’hora de mastegar i/o formar el bolus, ennuegaments o sensacions anòmales (com ara tos) a l’empassar líquids, aliments i/o fins i tot la saliva. Si no es porta un bon control és molt perillosa i pot provocar la mort del paciente.

Disàrtria
Dificultats en la veu i l’articulació de les paraules a causa d'una afectació neurològica. Els pacients manifesten fatiga al parlar, una parla lenta o massa ràpida, pronunciació imprecisa o inintel·ligible, alteracions en el timbre i el volum de veu.

Neurodegeneratives
Parkinson , Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), Esclerosi Múltiple, que solen generar disàrtria, disfàgia o alentiment en el processament de la informació.

Demències
Alzheimer, demència fronto-temporal, degeneració cortico-basal, etc. Algunes de les alteracions serien apràxia, agnòsia, alteracions del llenguatge i de la memòria, disfàgia.

Paràlisi Facial
Dificultats per a parlar i/o empassar.

Alèxia
Dificultats per a llegir degut a una patologia neurològica.

Agrafia
Dificultats per a escriure degut a una patologia neurològica.